Samasthiti
Urdhva hastasana
Urdhva namaskarasana
Vrksasana
Utkatasana
Garudasana
Padangusthasana
Padagulphasana
Padahastasana
Uttanasana
Uttanasana (restorativní)
Ardha uttanasana
Kumbhakasana
Chaturanga dandasana I
Chaturanga dandasana II
Urdhva mukha svanasana
Adho mukha svanasana
Utthita trikonasana
Parivrtta trikonasana
Utthita parsvakonasana
Parivrtta parsvakonasana
Ardha chandrasana
Parivrtta ardha chandrasana
Prasarita padottanasana I
Prasarita padottanasana IIa
Prasarita padottanasana IIb
Prasarita padottanasana III
Prasarita padottanasana IV
Parsvottanasana
Utthita hasta padangusthasana I
Utthita hasta padangusthasana II
Utthita hasta padangusthasana III
Trivikramasana
Urdhva prasarita ekapadasana
Natarajasana
Ardha baddha padmottanasana
Virabhadrasana I
Virabhadrasana II
Virabhadrasana III
Dandasana
Utpluthi dandasana
Padangustha dandasana
Paschimottanasana I
Paschimottanasana II
Paschimottanasana III
Paschimottanasana IV
Paschimottanasana V
Paschimottanasana VI
Paschimottanasana VII
Paschimottanasana VIII
Paschimottanasana IX
Parivrtta paschimottanasana
Ubhaya padangusthasana
Urdhva mukha paschimottanasana I
Urdhva mukha paschimottanasana II
Ardha baddha padma paschimottanasana
Ardha padma paschimottanasana
Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
Krounchasana
Maha mudra
Janu sirsasana I
Janu sirsasana II
Janu sirsasana III
Parivrtta janu sirsasana I
Parivrtta janu sirsasana II
Akarna dhanurasana I
Akarna dhanurasana II
Hanumanasana
Bharadvajasana I
Bharadvajasana II
Marichyasana I
Marichyasana II
Marichyasana III
Marichyasana IV
Marichyasana V
Marichyasana VI
Marichyasana VII
Marichyasana VIII
Ardha matsyendrasana I
Ardha matsyendrasana II
Ardha matsyendrasana III
Malasana I
Malasana II
Pasasana
Paripurna navasana
Ardha navasana
Purvottanasana
Uttana padasana
Setu bandhasana
Urdhva prasarita padasana
Jathara parivartanasana
Supta padangusthasana I
Supta padangusthasana II
Supta padangusthasana III
Bhujangasana I
Bhujangasana II
Salabhasana I
Salabhasana II
Salabhasana III
Makarasana
Bhekasana
Dhanurasana
Parsva dhanurasana
Ustrasana
Laghuvajrasana
Kapotasana
Eka pada rajakapotasana I
Matsyasana
Supta vajrasana
Supta virasana
Paryankasana
Gomukhasana
Vatayanasana
Parighasana
Baddha konasana (sed)
Baddha konasana
Upavistha konasana (sed)
Upavistha konasana
Upavistha konasana (balanční)
Utpluthi upavistha konasana
Samakonasana
Kurmasana
Supta kurmasana
Tittibhasana I
Tittibhasana II
Tittibhasana III
Eka hasta bhujasana
Bhujapidasana I
Bhujapidasana II
Bakasana
Eka pada galavasana
Mayurasana
Astavakrasana
Anantasana
Vasisthasana
Visvamitrasana
Kasyapasana
Eka pada sirsasana
Skandasana
Bhairavasana
Dvi pada sirsasana
Yoganidrasana
Supta tadasana
Salamba sarvangasana I
Salamba sarvangasana II
Niralamba sarvangasana I
Niralamba sarvangasana II
Supta konasana
Halasana
Parsva halasana
Karnapidasana
Supta urdhva pada vajrasana
Urdhva padmasana v sarvangasaně
Pindasana v sarvangasaně
Chatushpadasana
Setu bandha sarvangasana
Urdhva dandasana
Urdhva padmasana v sirsasaně
Salamba sirsasana I
Salamba sirsasana II
Salamba sirsasana III
Baddha hasta sirsasana I
Baddha hasta sirsasana II
Baddha hasta sirsasana III
Mukta hasta sirsasana I
Mukta hasta sirsasana II
Dvi pada viparita dandasana
Urdhva dhanurasana I
Urdhva dhanurasana II
Tiriang mukhottanasana
Pincha mayurasana
Karandavasana
Sayanasana
Adho mukha vrksasana
Vrschikasana I
Vrschikasana II
Sukhasana
Adho mukha sukhasana
Svastikasana
Siddhasana
Vajrasana
Virasana
Adho mukha virasana
Adho mukha virasana (restorativní)
Padmasana
Baddha padmasana
Yoga mudrasana
Yoga mudrasana v sukhasaně
Parvatasana I
Parvatasana II
Parvatasana I v sukhasaně
Parvatasana II v sukhasaně
Gupta padmasana
Garbha pindasana
Kukkutasana
Urdhva kukkutasana
Galavasana
Lolasana
Tolasana
Tolasana v sukhasaně
Savasana

Katalog ásan

V té­to sek­ci udr­žu­je­me ka­ta­log ásan vol­ně k na­hlí­že­ní pro ko­ho­ko­liv.
 
Vý­běr se­stá­vá z po­zic, kte­ré vy­u­ču­je­me v my­so­re prog­ra­mu, a to až do po­kro­či­los­ti v úrov­ni 6–12 let kaž­do­den­ní pra­xe.
 
Pro kaž­dou ása­nu je vy­o­bra­ze­na fo­to­gra­fie re­fe­ren­ční­ho pro­ve­de­ní, san­skr­to­vý ná­zev v kon­textu Krish­na­ma­cha­ry­ova ása­no­vé­ho sys­té­mu, čí­slo "LOY pla­te," kte­ré je od­ka­zem na pů­vod­ní fo­to­gra­fii v Light on Yoga (B. K. S. Iyen­gar, 1966), a stu­peň ob­tíž­nos­ti na šká­le 1 až 60 – rov­něž po­dle Light on Yoga.
 
Na ob­ráz­cích ka­ta­lo­gu de­mon­stru­je Maria Sav­chen­ko, To­máš Szé­pe, Lea Dos­tál­ová, Da­vid Raj­chl, Do­mi­ni­ka Char­vát­ová a Ve­ro­ni­ka Šev­čík­ová. Sou­čas­ný sou­bor je tvo­řen vý­stu­pem ze dvou roz­sáh­lých fo­ce­ní, kte­rá pro­běh­la v říj­nu 2015 a v srp­nu 2018.