MYSORE PROGRAM

Lekce pro rozvoj osobní praxe
Bez přerušení od roku 2017
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
Letohradská 16, Praha 7
(v blízkosti Strossmayerova náměstí)

Vyučuje Tomáš Sz.Veronika Kleinová
 
Ranní skupina —
Pondělky, středy a pátky 06:30–08:30
po celý rok, i o svátcích apod., školné 3660 Kč/30 dnů
→  Přihlásit se      1 místo volné
 
Večerní skupina pondělní —
Pondělky 18:15–20:15
po celý rok, i o svátcích apod., školné 2110 Kč/30 dnů
→  Přihlásit se      1 místo volné
 
Večerní skupina čtvrteční —
Čtvrtky 19:15–21:15
po celý rok, i o svátcích apod., školné 2110 Kč/30 dnů
→  Přihlásit se      2 místa volná
 
 
Pro odpovědi na časté dotazy, pro reference od členů a pro fotografie z lekcí rolujte níže...

Mysore je hlavním studijním progra­mem naší školy. Vyz­na­ču­je se in­di­vi­du­ál­ním vý­cvi­kem stu­den­tů v rám­ci sku­pi­no­vých lekcí.
 
Je určen právě Vám, pokud hledáte některou z následujících hodnot –

1.  Zlepšení své kondice
 
Jste ne­spo­ko­je­ni se sta­vem své­ho těla či se sta­vem své psy­chi­ky a ro­ze­zna­li jste, že bys­te to rá­di na­pra­vi­li, pří­pad­ně jste se pří­mo roz­hod­li, že se chcete cí­tit skvě­le a ta­ké pod­le toho vy­pa­dat.

2.  Úlevu od bolesti
 
Jste po ne­mo­ci, po ne­ho­dě, po po­ro­du nebo v me­no­pau­ze, trá­pí Vás bo­lest, sla­bost nebo chro­nic­ká úna­va, pří­pad­ně tr­pí­te kon­krét­ním zdra­vot­ním pro­blé­mem spo­je­ným s po­hy­bo­vou sou­sta­vou a roz­hod­li jste se, že ten­to prob­lém chce­te vy­řešit.

3.  Obnovu ztracené mobility
 
Jste po úra­zu a/nebo po ope­ra­ci kon­krét­ního klou­bu, trá­pí Vás v něm sní­žená hyb­nost a roz­hod­li jste se, že ji chce­te zís­kat zpět, a to za­ru­če­ným, nená­sil­ným způ­so­bem.

4.  Praxi ásany na vrcholové úrovni
 
Jste jó­go­vý­mi nad­šen­ci, roz­po­zna­li jste, že Vás při­ta­hu­je mož­nost stu­do­vat ása­nu me­to­di­cky a na úrov­ni nej­jem­něj­ší­ho de­ta­i­lu, a roz­hod­li jste se, že si chce­te bu­do­vat re­ál­nou osob­ní pra­xi v pro­stře­dí tvo­ře­ném po­dob­ně mo­ti­vo­va­nými je­dinci.

5.  Učitelský výcvik
 
Jste pokročilými studenty jógy, máte tou­hu za­čít sami vy­u­čo­vat ásanu a roz­hod­li jste se, že do­ved­nos­ti k tomu po­třeb­né chce­te zís­ká­vat na­pří­mo – skrz vý­po­moc v re­ál­ném pro­vo­zu za­běh­nu­té­ho stu­dij­ní­ho prog­ramu.

Povaha programu

V mysore programu získáte svou vlastní, jedinečnou, osobní ásanovou praxi. Naučíte se cvičit samostatně, sys­te­ma­tic­ky a sebevědomě. Budete praktikovat sami za sebe a sami pro sebe – na zá­kla­dě svých cílů a na zá­kla­dě svých zna­los­tí postupně získa­ných pra­vi­del­nou docházkou –, při­čemž uči­tel se Vám bude vě­no­vat zvlášť, t. j. opa­ko­va­ně se k Vám bude vracet, bude Vás podle po­tře­by vést a opra­vo­vat, bude Vám vy­svět­lo­vat, po­sky­to­vat do­po­moc, kon­zul­to­vat Vaše problémy a zod­po­ví­dat Vaše dotazy.
 
Mysore program je naší chlou­bou a na­ší ra­dos­tí. Pro­vo­zu­je­me ho již osmým ro­kem tak, aby Vás tě­šil vše­mi ná­sle­du­jí­cí­mi způ­so­by –

1.  Vedeni budete individuálně
 
Tomáš s Vámi bude pracovat vždy sa­mo­stat­ně. Všechny instrukce, kterých se Vám od něj dostane, budou odrážet Vaši individualitu, Vaše cíle, Vaši po­kro­či­lost a Váš zdra­vot­ní stav. Prak­ti­ko­vat bu­de­te svým vlast­ním tem­pem, po­dle své vlast­ní ka­pa­ci­ty a se svý­mi vlast­ní­mi od­po­čin­ko­vý­mi pro­dle­va­mi.

2.  Rychle zaznamenáte první úspěchy
 
Pokud jste nikdy dříve necvičili pra­vi­del­ně a s korektní technikou, rychlost re­akce Vašeho těla na skutečnou ása­no­vou praxi Vás překvapí. Bez ohledu na to, jestli jsou Vaše primární cíle rázu kondičního nebo zdravotního, v krát­kém čase celkově pookřejete. Vaše se­be­vě­do­mí posílí, Vaše držení těla se viditelně zlepší a Vaše případné bolesti ustoupí nebo dokonce zcela zmizí. I když zpo­čátku nebude Vaše praxe dlouhá – nejvýše 60 minut – změn na svém těle a na jeho hybnosti si bu­de­te všímat s každou jednotlivou lekcí.

3.  Posílíte své odhodlání
 
Jak na so­bě bu­de­te po­zo­ro­vat změ­ny, Vaše pří­pad­né po­chyb­nos­ti o efek­tech ása­ny nebo o so­bě sa­ma se roz­ply­nou. Tím v dů­sled­ku po­sí­lí Vaše mo­ti­va­ce a te­dy i Vaše při­ro­ze­ná chuť cvi­čit pra­vi­del­ně. Po­kud jste se do cvi­če­ní dří­ve nu­ti­li, může se leh­ce stát, že no­vě se na něj bu­de­te tě­šit. (Zí­ska­né se­be­vě­do­mí Vám do­kon­ce mů­že po­moct pře­ko­nat i ji­né výz­vy, se kte­rý­mi se v ži­vo­tě po­tý­ká­te.)

4.  Cvičení Vás bude bavit
 
Pozice nebudete jenom drilovat, ale bu­de­te si s nimi hrát, bu­de­te je sku­teč­ně studovat. Poznáte jejich te­ra­pe­u­tic­ké účinky, poznáte aspekty jejich vzájemné příbuznosti. Dostatečně si uži­je­te po­mů­cek – pásků, cihel, dek, pol­štá­řů apod. – stejně jako rozličných průprav, studií a podpůrných cviků.

5.  Jógu poznáte jako spolehlivý nástroj
 
Zjis­tí­te, že ná­sle­do­vá­ním přes­ně sta­no­ve­ných pos­tu­pů smě­řu­je­te k do­sa­že­ní svých cí­lů s úpl­nou jisto­tou. Bu­de­te ve­de­ni na zá­kla­dě exakt­ní me­to­do­lo­gie, s vel­kou od­bor­nos­tí, ma­xi­mál­ní důs­led­nos­tí, pod­le struk­tu­ro­va­né osno­vy a ro­ky vy­lep­šo­va­ných sy­labů.

6.  Stanete se součástí silné skupiny
 
Členy našeho mysore programu spo­ju­je nadšení jógovou ásanou. Přesto – nebo i proto – že jsou velmi různě pokročilí, v tělocvičně vytvářejí vřelou at­mos­fé­ru, vzájemně se inspirují a vše­možně si po­má­ha­jí.

7.  Učit Vás bude profesionál, který vycházel z podmínek stejných nebo dokonce horších, než jsou ty Vaše
 
Tomáš s jógou nezačal, když mu bylo 17, a neměl od přírody pružné tělo nebo zvláštní talent. Každý kousek síly, flexi­bi­li­ty a pochopení si vydobyl pra­vi­del­nou praxí a dlou­ho­le­tým stu­di­em s někte­rý­mi z nejlepších uči­te­lů na svě­tě. Má­te tak jis­to­tu, že Vám bude ro­zu­mět, a také že vše­chno, co zvlád­nul on, mů­že­te zvlád­nout také.

Učitelský výcvik

Jednou z funkcí mysore programu je i ško­le­ní aspirujících učitelů. Po­drob­né in­for­ma­ce o kva­li­fi­ka­ci zá­jem­ců a cha­rak­te­ru je­jich za­po­je­ní na­lez­ne­te v sa­mo­stat­ném článku.
 

Školné

Školné ve výši 3660 Kč (ranní skupina) či 2110 Kč (večerní skupiny) se hra­dí za každých za­po­ča­tých 30 dnů studia. První plat­ba škol­né­ho se usku­teč­ňu­je bě­hem při­hlá­še­ní.

Odpovědi na časté dotazy

1.  Mohu začít ihned?
 
Ano. Kdykoliv se v některé ze skupin uvolní místo – příslušný odkaz "→  Při­hlá­sit se" v záhlaví se stane aktivním –, můžete se zapsat a s docházkou začít okamžitě. Není třeba čekat na začátek nového měsíce ani na nic jiného. Lekce mysore programu probíhají po celý rok a nepodléhají žádným cyklům.

2.  Jsem začátečník. Jsou pro mě lekce mysore programu vhodné?
 
Ano. Mysore program je míněn pro každého, bez ohledu na pokročilost. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí začátečníci, mírně po­kro­či­lí i velmi po­kro­či­lí, protože učitel pracuje s každým individuálně.

3.  Ale budu reálně zvlá­dat? Na fot­kách vi­dím úžas­né vý­ko­ny Va­šich stu­den­tů a bo­jím se, že mezi ně ne­za­pad­nu nebo že cvi­če­ní bude pří­liš ná­roč­né.
 
Fot­ky de­mon­stru­jí, jak prud­ce efek­tiv­ní je vý­u­ka v my­so­re prog­ra­mu. Když si je pro­jde­te po­zor­ně a ve vět­ším množ­ství, všim­ne­te si i prak­ti­kan­tů te­ra­pe­u­tic­kých sek­ven­cí nebo žen po sedm­de­sát­ce. Strach, kte­rý po­ci­ťu­je­te jako ne­za­svě­ce­ný zá­jem­ce, je ty­pic­ký a po­cho­pi­tel­ný, ale zá­ro­veň také ira­ci­o­nál­ní a ne­smy­sl­ný – za­lo­že­ný na fa­leš­ných dom­něn­kách. Pro za­­čá­­teč­­ní­­ky, pro cvi­­čen­­ce ex­­trém­­ně tu­­hé i pro cvi­­čen­­ce se zdra­­vot­­ní­­mi prob­­lé­­my jsou lek­ce my­so­re prog­ra­mu ve sku­­teč­­nos­­ti vý­raz­ně vhod­něj­ší a vý­raz­ně zvla­da­tel­něj­ší než ja­ké­ko­liv lek­ce hro­mad­ně ve­dené.

4.  Na které planetě se najdou pod­mín­ky, které mi jako začátečníkovi umožní přežít dvě hodiny cvičení?
 
Bez obav, tohle funguje trochu jinak. Lekce jsou dvouhodinové, aby pokročilí studenti, jejichž praxe sestává z většího množství pozic, nebyli při cvičení pod tlakem z pocitu, že nestíhají, a také aby měly ženy čas na delší setrvání v res­to­ra­tiv­ních variantách pozic men­stru­ač­ních sek­ven­cí. Začínající studenti stejně jako praktikanti terapeutických sek­ven­cí netráví na lekcích cvičením více než 60 minut.

5.  Existují nějaké zvláštní předpoklady, které musím pro smysluplné členství v mysore programu splňovat?
 
Jeden před­po­klad exis­tu­je. Není zvlášt­ní, ale je zásadní. Veš­ke­ré Vaše vý­sled­ky budou pří­mým odra­zem pra­vi­del­nos­ti Vaší praxe a ves­měs niče­ho jiné­ho. Tato sku­teč­nost nel­ze ni­jak zvrá­tit, pře­chy­tra­čit nebo obe­jít. Zdali skrz ása­nu do­sáhne­te zdraví, kon­di­ce, krásy, se­be­po­ro­zu­mě­ní, se­be­vě­do­mí či zlep­še­né schop­nos­ti sebe­ov­lá­dá­ní závi­sí jen a pou­ze na mí­ře dis­ci­plí­ny, kte­rou vy­ká­že­te v pra­vi­del­nos­ti cvičení. Před zá­pi­sem do mysore prog­ra­mu bys­te pro­to měli být pev­ně a jed­no­znač­ně roz­hod­nu­ti do­chá­zet na lek­ce bez vy­ne­chá­vá­ní a bez pře­ru­šo­vá­ní.

6.  Mohu se na lekci mysore programu nejprve přijít podívat?
 
Ano. Můžete dorazit a lekci libovolně dlouho pozorovat. Nebudete první ani poslední. Naši studenti jsou na observace zvyklí a my Vás rádi poznáme. Stačí, když se ozvete (praxe@yogadipika.cz).

7.  Stá­le ne­ro­zu­mím, jak lek­ce my­so­re prog­ra­mu fun­gu­jí. To do­o­prav­dy ved­le se­be ve stej­ném ča­se růz­ní stu­den­ti cvi­čí roz­díl­né sek­ven­ce, s roz­díl­ný­mi va­ri­an­ta­mi po­zic, v roz­díl­né ob­tíž­nos­ti, v roz­díl­ném tem­pu, ně­kdo ak­tiv­ně, ně­kdo re­sto­ra­tiv­ně, ně­kdo te­ra­pe­u­tic­ky a ně­kdo tře­ba ješ­tě úpl­ně jinak?
 
Ano, doopravdy. Je to úžasné.
Přijďte se podívat.

8.  Rád bych do­chá­zel na obě ve­čer­ní lek­ce v tý­dnu. Je to mož­né?
 
Ano, je. Jed­no­du­še se při­hlaš­te do ve­čer­ní sku­pi­ny pon­děl­ní i do ve­čer­ní sku­pi­ny čtvr­teč­ní.

9.  Rád bych do­chá­zel pou­ze na jed­nu ran­ní lek­ci v tý­dnu. Je to mož­né?
 
Není. Ran­ní sku­pi­na my­so­re prog­ra­mu je ur­če­na je­din­cům, kte­ří chtě­jí prak­ti­ko­vat alespoň dva­krát týdně.

10.  Po­kud se při­hlá­sím do ran­ní sku­pi­ny, mo­hu vý­ji­meč­ně do­ra­zit na zá­stup­nou lek­ci ve­čer, pří­pad­ně na­o­pak?
 
Ano. S ná­hra­da­mi to­ho­to ty­pu ne­ní prob­lém, jen je tře­ba, aby­ste je vždy s před­sti­hem na­hlá­sili.

11.  Mohu na ranní lekce chodit už v 06:15? Nebo už v 06:00?
 
Pro ranní lekce tělocvična otvírá v 06:00. Přicházet můžete kdykoliv mezi 06:00 a 06:30 a se samotným cvičením začínat, jak je to pro Vás praktické. Skupina se nijak nesyn­chronizuje.

12.  Mohu z ranních lekcí odcházet už v 08:15? Nebo v 08:00?
 
Můžete odcházet, jak potřebujete. Pokud spěcháte, přicházejte už na 06:00, abyste dobře stíhali – viz také odpověď na předchozí otázku.

13.  Nemohu pravidelně cvičit, protože musím chodit do práce/vypravovat děti/venčit psa/zalívat rajčata/jezdit ze Zličína/krmit želvy/poslouchat man­žel­ku/vyndávat zandavák. Co mám dělat?
 
Můžete mít výmluvy nebo výsledky. Nikoliv obojí.
 
Vyberte si.
 
(Starý bonmot Arnolda Schwarze­neggera.)

Reference od členů

Dáša Dvořáková,
členem od června 2019
 
"My­so­re je pro mě místo, kde se ne­kom­pro­mis­ně pot­ká­vám sa­ma se se­bou. Tam ne­jde ně­co jen tak za­šuš­lit – Ať už jde o za­rov­na­né ma­lí­ko­vé hra­ny na pod­lož­ce ne­bo je­nom o to vy­lézt rá­no z pos­te­le. Tomáš na to má ra­da­ry a v tu chví­li vás nic ne­za­chrá­ní, oprav­du nic. Ale zá­ro­veň on je ten, kte­rý vám dá tu mož­nost, že to pů­jde, když se pro to roz­hod­ne­te a bu­de­te na tom pra­vi­del­ně pra­co­vat... A že jsem oprav­du za­čí­na­la od pí­ky. :)"

Jana Peřichová Sochorová,
členem od července 2020
 
"V ranním mysore nejsme jen tak ně­ja­ká ná­hod­ná skupina lidí, co si přišli za­cvi­čit. Jsme skvělá parta, která se na­vzá­jem pod­po­ru­je a má stejný cíl – Dělat jógu po­řád­ně. Zvyk­nout si vstá­vat 2× týdně v 5 ráno pro mě nebylo vůbec jed­no­du­ché, ale dnes už se na to těším. A hlavně – vidím výsledky!"

Barbora Srbová,
členem od listopadu 2021
 
"Mysore program je v první řadě výzva. Ale také dobrý pocit z překonávání se, příjemný start do dne a pohyb, který je na těle rychle znát. Tomáš vás nenechá dělat chyby a vytváří precizní základy pro samostatnou praxi i sebedůvěru, že s trochou vůle a disciplíny vaše tělo dokáže téměř cokoli."

→  Další reference

Další fotografie z lekcíSamakonasana, YDP mysore 08/2023


Adho mukha svanasana, YDP mysore 06/2019


Chakra bandhasana, YDP mysore 06/2019


Hanumanasana, YDP mysore 04/2021


Baddha konasana, YDP mysore 04/2019


Baddha konasana (sed), YDP mysore 06/2019


Mayurasana, YDP mysore 12/2023


Tiryan mukhaikapada paschimottanasana, YDP mysore 09/2022


Janu sirsasana I (restorativní), YDP mysore 07/2022


Vrschikasana I, YDP mysore 03/2021


Adho mukha vrksasana (výtlak), YDP mysore 08/2022


Sirsasana v závěsu, YDP mysore 06/2019


Sarvanga viparita karani, YDP mysore 11/2022


Viparita dandasana na židli, YDP mysore 02/2021


Savasana, YDP mysore 07/2019


Ranní skupina, YDP mysore 04/2023