REFERENCE NA MYSORE PROGRAM

Marek Liška,
členem od července 2023
 
"Je­di­neč­ný in­di­vi­duál­ní pří­stup. To­máš vy­tvá­ří se­kven­ci kaž­dé­mu zvlášť pod­le jeho fy­zi­o­lo­gic­kých mož­nos­tí. Ni­kde jin­de jsem ne­za­žil tak de­tail­ní vy­svět­le­ní ásan. Při spo­leč­ných pra­xích je To­máš na mís­tě pou­ze pro nás. Cho­dí mezi námi a kaž­dé­mu zvlášť po­má­há jed­not­li­vé ása­ny opra­vo­vat a dál roz­ví­jet. Po pár mě­sí­cích cí­tím, jak se ztuh­lé čás­ti tě­la po­stup­ně uvol­ňu­jí a jak vel­ký po­sun to je opro­ti za­čát­ku. Ve­dle všech pří­no­sů jó­gy je v lek­cích i sranda."

Linda Konášová,
členem od července 2023
 
"Jed­ním slo­vem – ná­řez. Po­sou­vá­ní li­mi­tů na všech úrov­ních pra­xe, sko­ro by se mi chtě­lo říct i ve všech as­pek­tech ži­vo­ta. Je to ji­ný pří­stup k ása­ně, než kte­rý znám od­ji­nud – Pa­rád­ně pro­pra­co­va­ný sys­tém, dů­raz na správ­né pro­vá­dě­ní, na pře­cho­dy, na vy­u­ži­tí po­mů­cek, na ty nej­men­ší de­tai­ly jed­not­li­vých po­zic... Bolí to, mění to a na kon­ci kaž­dé lek­ce vím, že to sto­jí za to."

Marek Melichar,
členem od srpna 2022
 
"To­má­šův prog­ram je su­per. V jó­ze je dů­le­ži­tá pra­vi­del­ná pra­xe a jas­ná před­sta­va, k če­mu to ce­lé je. A toh­le přes­ně mi my­so­re dá­vá. To­máš strikt­ně trvá na ko­rekt­ním pro­ve­de­ní po­zic s ohle­dem na mo­ji úro­veň, po­má­há mi se pos­tup­ně zlep­šo­vat. Lí­bí se mi, že od­po­věd­nost za pro­ve­de­ní kaž­dé ása­ny je úpl­ně na mně, sám si řídím, ko­lik ča­su si dám na od­po­či­nek. Hlav­ní efekt my­so­re prog­ra­mu je ur­či­tě v sys­te­ma­tic­kém opa­ko­vá­ní sek­ven­ce správ­ně na­sta­ve­ných po­zic, kte­ré po­stup­ně roz­hý­bou ce­lé tě­lo. Toh­le je ně­co, co se jin­de kou­pit ne­dá. :)  Kro­mě to­ho je my­so­re sku­pi­na in­spi­ra­tiv­ní a To­máš má s uče­ním oprav­du hod­ně zku­še­nos­tí."

Zuzana Fedorová,
členem od července 2022
 
"S To­má­šom som pô­vod­ne ma­la asi me­sač­nú skú­se­nosť z kur­zu pre za­či­a­toč­ní­kov. Aj pri vy­nú­te­nej pau­ze vo mne ale zos­ta­la sil­ná spo­mien­ka na to, ako dôk­lad­ne k jó­ge pri­stu­pu­je a že je­ho me­tó­dy pri­ná­ša­jú ob­jek­tív­ne vý­sled­ky. Pri ná­vra­te som pre­šla na my­so­re, kto­rý je eš­te o le­vel in­de. Dá­va mo­jej pra­xi jas­nú štruk­tú­ru, umož­ňu­je mi cvi­čiť vo vlast­nom tem­pe a po­ri­a­dne sa sú­stre­diť."

Dana Kostková,
členem od května 2022
 
"Cvi­čím dlou­ho­do­bě. Vždy jsem cho­di­la na růz­ně za­mě­ře­né, hro­mad­ně ve­de­né lek­ce, i na jó­gu. Zku­si­la jsem my­so­re prog­ram u To­má­še, cho­dím ne­ce­lé dva ro­ky a ne­mě­ni­la bych. Oce­ňu­ji, že pra­xi se­sta­ví in­di­vi­du­ál­ně za po­u­ži­tí růz­ných po­mů­cek, kla­de dů­raz na pre­ciz­ní pro­ve­de­ní a vy­svět­le­ní ásan, má pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup. Nik­de jin­de jsem to ne­za­ži­la. Po kaž­dé pra­xi cí­tím fy­zic­ké i psy­chic­ké uvol­ně­ní, mám ra­dost z kaž­dé­ho zlep­še­ní. Mo­hu všem jen do­po­ru­čit."

Michaela Pejčochová,
členem od února 2022
 
"Na mysore prog­ra­mu mi vy­ho­vu­je hlav­ně to, jak sou­stav­ně a ne­před­sta­vi­tel­ným tem­pem roz­ví­jí vše­chny ása­ny ce­lé sek­ven­ce; Na roz­díl od roz­kou­sko­va­ných, ve­de­ných le­kcí, kde člo­věk vždy cvi­čí jen dvě–tři po­zi­ce. Tomáš je pre­ciz­ní a dů­sled­ný uči­tel, ale pra­xe s ním je čas­to i zá­bav­ná, což je po­měr­ně vzác­ná kom­bi­na­ce. Záro­veň je však po­tře­ba vy­ba­vit se od­va­hou če­lit svým stra­chům a ne­jis­to­tám, které se ne­vy­hnu­tel­ně při těž­ších po­zi­cích uká­žou. To je pak te­prve jízda, které se nic ne­vy­ro­vná."

Veronika Kleinová,
členem od února 2022
 
"My­so­re s To­má­šem je je­di­neč­ná ško­la, kte­rá ne­má nik­dy prá­zdni­ny a kte­rá vy­ža­du­je per­fekt­ní do­cház­ku. Je­jí pro­gram se kaž­dé­mu stu­den­to­vi při­způ­so­bu­je na mí­ru. Všich­ni cvi­čí sa­mi za se­be, ve svém tem­pu a dle svých mož­nos­tí – sa­mo­zřej­mě pod doh­le­dem a s pod­po­rou To­má­še. Ten ne­u­stá­le krou­ží sá­lem, opra­vu­je ne­do­ko­na­los­ti, vy­svět­lu­je, po­vzbu­zu­je a vše­mož­ně po­má­há. Je ú­žas­né po­zo­ro­vat, jak se ce­lá sku­pi­na po­stup­ně zlep­šu­je. Jsem moc rá­da, že jsem my­so­re v YDP ob­je­vi­la a že mů­žu být je­ho sou­čás­tí."

Kristýna Nováková,
členem od ledna 2022
 
"Na my­so­re prog­ra­mu si nej­víc ce­ním mož­nos­ti pro­po­jit svou vlast­ní, in­di­vi­du­ál­ní pra­xi s ener­gií sku­pi­ny. Po osm­ná­cti mě­sí­cích pra­vi­del­né do­cház­ky vi­dím v něk­te­rých po­zi­cích po­krok, kte­ré­mu bych dří­ve ne­vě­ři­la. Co se tý­ká in­ver­zí, To­máš mě po­vzbu­dil, abych ko­neč­ně vy­stou­pi­la ze své kom­fort­ní zó­ny a pře­sta­la se bát. Na lek­cích krů­ček po krůč­ku pře­ko­ná­vám sa­ma se­be a to je skvě­lý po­cit!"

Michal Doležal,
členem od listopadu 2021
 
"Do my­so­re prog­ra­mu cho­dím už sko­ro dva ro­ky a ba­ví mě to čím dál tím víc. To­máš vás do­nu­tí ma­kat na­pl­no a bez hlou­pých vý­mluv. Do­po­ru­ču­ji ho všem, kte­ří chtě­jí ně­co dě­lat a ne cvi­če­ní je­nom před­stí­rat."

Barbora Srbová,
členem od listopadu 2021
 
"Mysore program je v první řadě výzva. Ale také dobrý pocit z překonávání se, příjemný start do dne a pohyb, který je na těle rychle znát. Tomáš vás nenechá dělat chyby a vytváří precizní základy pro samostatnou praxi i sebedůvěru, že s trochou vůle a disciplíny vaše tělo dokáže téměř cokoli."

Václav Vislous,
členem od srpna 2020
 
"Pra­vi­del­né cvi­če­ní v my­so­re prog­ra­mu mi po­moh­lo zlep­šit se­be­ká­zeň a pro­hlou­bit po­cho­pe­ní ása­no­vé pra­xe. Čle­nem jsem ně­co leh­ce přes tři roky."

Jana Peřichová Sochorová,
členem od července 2020
 
"V ranním mysore nejsme jen tak ně­ja­ká ná­hod­ná skupina lidí, co si přišli za­cvi­čit. Jsme skvělá parta, která se na­vzá­jem pod­po­ru­je a má stejný cíl – Dělat jógu po­řád­ně. Zvyk­nout si vstá­vat 2× týdně v 5 ráno pro mě nebylo vůbec jed­no­du­ché, ale dnes už se na to těším. A hlavně – vidím výsledky!"

Gabriela Hrdina,
členem od února 2020
 
"My­so­re prog­ram pod To­má­šo­vým ve­de­ním mi již ně­ko­lik mě­sí­ců vel­mi pří­zni­vě a in­ten­ziv­ně ovliv­ňu­je po­stoj mé­ho těla i mys­li. Správ­né nas­ta­ve­ní tě­la pro pro­vá­dě­ní ásan je al­fou a ome­gou. To­máš vše de­tail­ně sle­du­je, vel­mi jem­ně a dů­sled­ně mě do­ká­že po­stup­ný­mi kro­ky na­vést do správ­né­ho pro­ve­de­ní. Prá­ce s tě­lem, prá­ce s myš­le­ním a na­sta­vo­vá­ní si dis­ci­plí­ny v den­ní pra­xi pod bed­li­vým do­hle­dem je ně­kdy vel­mi sil­ná. To­máš je in­di­vi­du­ali­ta. Je pro mne ale hod­ný ná­sle­do­vá­ní, ne­boť mne do­ká­že vést k pra­vi­del­né pra­xi, dis­ci­plí­ně a pre­ciz­nos­ti."

David Bala,
členem od července 2019
 
"Mám za se­bou rok my­so­re prog­ra­mu a s od­stu­pem mo­hu ří­ci, že se jed­na­lo o jed­no z nej­ví­ce trans­for­mač­ních ob­do­bí v mém ži­vo­tě. To­máš svým kon­zis­tent­ním pří­stu­pem po­sta­ve­ným na ne­o­blom­ných zá­sa­dách ve­de stu­den­ty k sa­mo­stat­nos­ti a k se­be­dis­ci­plí­ně. Ač­ko­liv se to na prv­ní po­hled ne­zdá – dů­raz je kla­den na správ­né pro­ve­de­ní jed­not­li­vých ásan –, skr­ze ty­to dva as­pek­ty (a bu­do­vá­ní spo­je­ní hla­va–tě­lo) se člo­věk do­stá­vá blí­že své­mu ni­tru, kte­ré je oba­le­no vše­mož­ný­mi ná­no­sy. A stej­ně jak se tě­lo stá­vá pru­žněj­ší, tak i mysl od­ha­zu­je svo­ji za­tvrd­lost. To mů­že ob­čas bo­let. Ale po­kud prak­ti­ku­je­te pra­vi­del­ně, bo­lest ustá­vá a na­hra­zu­je ji leh­kost – jak fy­zic­ká (např. se vám zač­nou mě­nit chu­tě, jak tě­lo vy­ža­du­je leh­čí stra­vu), tak psy­chi­cká (čis­tí­te se od ne­ga­tiv­ních prog­ra­mů vše­ho dru­hu). Jest­li se te­dy cí­tí­te při­pra­ve­ni tro­chu do to­ho šláp­nout a po­su­nout se dá­le, ta­dy jste správ­ně."

Eva Štěpánková,
členem od června 2019
 
"My­so­re se stal ne­od­mys­li­tel­nou sou­čás­tí mé­ho ži­vo­ta, cvi­čím v něm již přes pět let. Je to můj ri­tu­ál, můj ko­ní­ček a mo­je te­ra­pie zá­ro­veň. Za­čát­ky by­ly hod­ně fy­zic­ky i psy­chic­ky ná­roč­né – vstá­vá­ní v pět, na­sta­ve­ní se­be­dis­ci­plí­ny, jed­na vel­ká dři­na... Ale ty vý­sled­ky sto­jí za to! Ne­přes­ta­la jsem cvi­čit ani bě­hem tě­ho­ten­ství, dí­ky če­muž jsem ho pro­šla na­pros­to po­ho­do­vě! A teď – pou­hé tři mě­sí­ce po po­ro­du – se do­stá­vám opět do for­my. Už si ne­u­mím před­sta­vit cvi­čit jó­gu jinak."

Dáša Dvořáková,
členem od června 2019
 
"My­so­re je pro mě místo, kde se ne­kom­pro­mis­ně pot­ká­vám sa­ma se se­bou. Tam ne­jde ně­co jen tak za­šuš­lit – Ať už jde o za­rov­na­né ma­lí­ko­vé hra­ny na pod­lož­ce ne­bo je­nom o to vy­lézt rá­no z pos­te­le. Tomáš na to má ra­da­ry a v tu chví­li vás nic ne­za­chrá­ní, oprav­du nic. Ale zá­ro­veň on je ten, kte­rý vám dá tu mož­nost, že to pů­jde, když se pro to roz­hod­ne­te a bu­de­te na tom pra­vi­del­ně pra­co­vat... A že jsem oprav­du za­čí­na­la od pí­ky. :)"

Adriana Juričeková,
členem od února 2019
 
"Sku­pi­no­vě ve­de­né lek­ce jsou pro mě po le­tech pra­xe v my­so­re prog­ra­mu už jen úsměv­nou vzpo­mín­kou. Po­va­žu­ji je za ne­ši­kov­né a pro za­čá­teč­ní­ky pří­mo ne­bez­peč­né. Když jsem prve přeš­la na my­so­re, cí­ti­la jsem se, jako kdy­by má veš­ke­rá před­cho­zí zku­še­nost v kon­tex­tu jó­gy byla jen ja­kou­si fa­leš­nou hrou. V lek­cích ve­de­ných my­so­re sty­lem se Va­še in­di­vi­du­ál­ní sek­ven­ce zač­ne roz­ví­jet po­dle to­ho, co je pro Vás ja­ko pro uni­kát­ní osob­nost zdra­vot­ně pro­spěš­né, a po­stup­ně se ta­ké do­pl­ňu­je o ása­ny, pro kte­ré má­te ta­lent ne­bo pro kte­ré má­te nad­še­ní. Po ur­či­tém ča­se jste schop­ni cvi­čit kdy­ko­liv i sa­mo­stat­ně. Po­prvé za­ží­vá­te, ja­ké to je mít svou sku­teč­nou osob­ní pra­xi. Učí­te se vní­mat své tě­lo, pod To­má­šo­vým ve­de­ním hle­dá­te své hra­ni­ce a pra­vi­del­nou pra­xí je po­sou­vá­te tak, že ani ne­vě­ří­te, co vše jste schop­ni do­ká­zat. Sil­ně po­má­há i dy­na­mi­ka sku­pi­ny, kte­rá Vás ne­u­stá­le mo­ti­vu­je zkou­šet ně­co no­vé­ho a vy­dr­žet i v pří­pa­dech, kdy si zvlád­nu­tí fi­nál­ní ása­ny ří­ká o ob­rov­skou dáv­ku úsi­lí."

Jarmila Horáková,
členem od února 2019
 
"Přes­to­že mi tě­lo­cvik nik­dy ne­šel, na­jed­nou dí­ky cho­ze­ní na my­so­re do­ká­žu udě­lat vě­ci, kte­ré jsem ne­sved­la ani ja­ko dí­tě, ale pod správ­ným ve­de­ním na­jed­nou jdou. Kro­mě sí­ly a pruž­nos­ti jsou dal­ší pří­jem­né účin­ky i lep­ší sou­stře­dě­nost a zklid­ně­ní v ži­vo­tě."

Eva Zápotocká,
členem od února 2019
 
"Chce­te se rych­le do­stat do for­my, po­ro­zu­mět své­mu tě­lu a zís­kat zdra­vou zá­vis­lost na vlast­ní pra­xi? Po­kud jste na­sta­ve­ní na hle­dá­ní způ­so­bů, jak ano, a ne dů­vo­dů, proč ne (nej­vět­ší brz­da je vždy v hla­vě), my­so­re prog­ram s To­má­šem je tou nej­lep­ší vol­bou. Dí­ky je­ho ne­kom­pro­mis­ní­mu smy­slu pro de­tail jsem se po le­tech cvi­če­ní dos­ta­la dál, než jsem vů­bec če­ka­la."

Marek Vich,
členem od února 2019
 
"To­máš má vel­mi spe­ci­fic­ký, emo­tiv­ní a něk­dy až tro­chu ar­mád­ní styl vý­u­ky. Vel­kou vý­ho­dou to­ho­to pří­stu­pu ale je, že vás do­nu­tí cvi­čit pra­vi­del­ně a po­řád­ně. Mně osob­ně lek­ce my­so­re prog­ra­mu vel­mi po­mo­hly po zdra­vot­ní i psy­chic­ké strán­ce. Prá­vě zde mám po­cit, že jsem se ko­neč­ně na­u­čil cvi­čit jó­gu, a do­dnes z to­ho čer­pám."

Tomáš Drahorád,
členem od září 2018
 
"Po­kud to mys­líš váž­ně, tak sem, ji­nak ji­nam... Vy­mě­nil jsem ran­ní spá­nek za ran­ní my­so­re a ne­li­tu­ji."

Lea Dostálová,
členem od října 2017
 
"Kaž­dé tě­lo je uni­kát­ní a vy­ho­vu­je mu tro­chu ně­co ji­né­ho. My­so­re je prá­vě o tom – O in­di­vi­du­ál­ním pří­stu­pu k tě­lu. Bu­de­te se dí­ky ně­mu ra­do­vat z to­ho, co vám jde, a bu­de­te se ra­do­vat i z to­ho, co vám ne­jde, resp. jak jste 'nad­ře­li' ása­ny, pro kte­ré od pří­ro­dy ne­má­te vlo­hy. My­so­re vás pro­ve­de vše­mi ži­vot­ní­mi fá­ze­mi, bu­de se pro­mě­ňo­vat dle va­šich po­třeb. Ať už jste v pl­né sí­le ne­bo po ne­mo­ci, tě­hot­ní či čer­ství ro­di­če, je tu vždy pro vás v po­do­bě, ja­kou ak­tu­ál­ně po­tře­bu­je­te. My­so­re je lás­ka na ce­lý ži­vot. :)"

Dominika Charvátová,
členem od října 2017
 
"U To­má­še jsem pro­šla veš­ke­ré kur­zy, ale až my­so­re prog­ram mě na­u­čil to nej­pod­stat­něj­ší – Sa­mo­stat­ně cvi­čit, roz­ví­jet svou vlast­ní pra­xi a dis­cip­lí­nu. Nad to jsem zde poz­na­la spou­stu skvě­lých lidí. :)"