PŘÍSTUP, METODOLOGIE, UČITELÉ

Záměření a přístup

V YDP se za­mě­řu­je­me na metodickou výuku jógové ásany jakožto plně ra­ci­o­nál­ní­ho systému.
 
Své studenty vedeme ke schopnosti praxe, která přináší výsledky v duševní, zdravotní i tělesně-kosmetické rovině.
 
Budeme Vás učit, jak se správně hýbat, jak rychle nabírat sílu, jak nenásilným způsobem získávat fantastickou fle­xi­bi­li­tu, jak šetrně praktikovat při men­stru­a­ci, jak nebýt líní a na druhou stra­nu jak se ne­pře­pí­nat. Především Vám ale po­mů­že­me s bu­do­vá­ním se­be­vě­do­mí, s kul­ti­va­cí se­be­dis­ci­plí­ny a s poz­ná­vá­ním sebe sama.
 
Během prvních osmi let provozu jsme si ujasnili, co Vás chceme učit a jak, ale také i to, co Vás učit nechceme. Na základě zkušeností získaných vý­cvi­kem více než 1700 studentů jsme svou me­to­do­lo­gii roz­vi­nu­li a for­ma­li­zo­va­li tak, abychom si mohli být jistí, že Vaše výs­led­ky se budou blížit tomu, co je v da­ných režimech vý­u­ky možné reálně dosáhnout.
 
Velký vliv na ladění našeho přístupu mělo rozpoznání faktu, že těleso stu­den­tů tvoří převážně mladí a zdraví lidé (ve věku 25–50), a také faktu, že prak­tic­ky dosažitelná míra pokročilosti v da­ném čase je u studentů úměrná frekven­ci pravidelné docházky nejen teoreticky, nýbrž se spolehlivě po­zo­ro­va­tel­ným od­stup­ňo­vá­ním.
 
Učitele rekrutujeme pouze z řad svých vlastních, dlouhodobých studentů – těch nej­za­pá­le­něj­ších a nej­schop­něj­ších. Do reality učitelování je ne­zas­vě­cu­je­me skrze zvláštní výcvikové pro­gra­my v umělém prostředí, ale prostě tak, že je požádáme, aby nám kaž­do­den­ně asis­to­va­li při běžné výuce.

Ásana jako racionální systém

Důvod, proč můžeme v YDP stu­den­tům zaručovat konzistentní výs­led­ky, spočívá ve skutečnosti, že nic ne­dě­lá­me ná­hod­ně. Jógová ásana pro nás ne­před­sta­vu­je eso­te­ric­kou nauku s těžko ucho­pi­tel­ný­mi ná­stro­ji a ne­před­ví­da­tel­ný­mi efekty.
 
Naopak. Praktikujeme ji a vyučujeme jako racionální, perfektně poznatelný systém, který s univerzální spo­leh­li­vos­tí přináší prospěch každému zájemci.

Metodologie YDP

Veškeré aspekty vý­u­ky – od formátu lekcí a didaktických postupů, přes tech­ni­ku cvičení až po způsoby za­po­je­ní ásany do každodenního života – pod­lé­ha­jí formálně popsané a dů­sled­ně testo­va­né metodologii, kterou navíc průběžně zdo­ko­na­lu­je­me na základě nových zkušeností z aktuální učitelské praxe.
 
Nezáleží tak na tom, jak je ten či onen student starý, jaké má predispozice, kdy se k nám dostal a dokonce ani který z našich učitelů se mu bude věnovat. Pokud začne s pra­vi­del­nou do­cház­kou na lekce, konkrétních a pře­dem zná­mých pří­no­sů ne­mů­že ne­do­sáh­nout, pro­to­že průběh ani obsah vý­u­ky není v žádné fázi pod­ří­zen lidským schop­nos­tem či vrtochům, ale pro­vě­ře­né­mu systému, jehož na­sa­ze­ní vy­ka­zu­je sto­pro­cent­ně opa­ko­va­tel­né vý­sled­ky. Tento systém je rozdělen do tří se­pa­rát­ních vrstev –

Metodické vrstvy praxe

1.  Disciplína (udržitelnost)
Obecná a prostá nauka
Nejsnažší na studium, nejtěžší na implementaci
 
Poskytuje pravidla a principy, které umož­ňu­jí efektivní začlenění ásanové praxe do každodenního života. Za­mě­řu­je se na prostředky budování návyků, na nástroje se­be­poz­ná­ní a se­be­ov­lá­dá­ní, na prioritizaci životních hodnot, na způ­so­by po­si­lo­vá­ní vůle a se­be­dů­vě­ry, a na osvojování schopnosti se­be­or­ga­ni­za­ce.

2.  Struktura (typ a pořadí ásan)
Specifičtější a detailnější nauka
Snadná na studium, snadná na implementaci
 
Poskytuje pravidla a principy, na jejichž základě se u studentů budují a ná­sled­ně roz­ví­je­jí per­so­na­li­zo­va­né cvi­čeb­ní sek­ven­ce, a to nejen co do obsahu, ale také ve smyslu di­dak­tic­ké tech­ni­ky. Kro­mě fy­zic­kých a zdra­vot­ních as­pek­tů se za­bý­vá iden­ti­tou stu­den­tů, jejich mo­ti­va­cí a ži­vot­ní­mi cykly.

3.  Technika (způsob provádění ásan)
Velmi specifická a velmi detailní nauka
Nejtěžší na studium, nejsnažší na implementaci
 
Poskytuje pravidla a principy, podle kte­rých se vy­u­ču­jí a prak­ti­ku­jí jed­not­li­vé ásany. Za­bý­vá se roz­vo­jem tě­les­né síly, fle­xi­bi­li­ty a vý­drže, stu­di­em po­hy­bo­vých prin­ci­pů a je­jich fy­zio­lo­gic­ké ko­rekt­nos­ti, zkou­má­ním do­sa­ži­tel­ných ex­tré­mů, ka­te­go­ri­za­cí ásan a je­jich zdra­vot­ních efektů, a také způ­so­by po­u­ží­vá­ní cvi­čeb­ních po­mů­cek. Vy­chá­zí pri­már­ně z poz­nat­ků B. K. S. Iyengara.

Iyengarská technika ásany

Jak již bylo zmíněno, pro vývoj naší me­to­do­lo­gie v ro­vi­ně tech­ni­ky po­hy­bu vy­u­ží­vá­me pře­de­vším zku­še­nos­tí B. K. S. Iyengara.
 
Iyengarský přístup klade důraz na de­tail, přes­nost a za­rov­ná­ní těla při za­u­je­tí pozice. Popu­lár­ní je pře­de­vším na zá­pa­dě, ale miliony nad­šenců podle něj prak­ti­ku­jí po celém světě – něk­te­ří kvůli údržbě zdraví, jiní kvůli fy­zio­te­ra­pii a mno­zí jen tak pro radost. V hloub­ce poz­ná­ní nemá na svém poli kon­ku­ren­ci.
 
Studentům zprostředkovává koncepty, na základě kterých se mohou pro­pra­co­vá­vat od ele­men­tár­ních pozic k po­kro­či­lej­ším, a to rych­lým a bez­peč­ným způ­so­bem. Často se uchy­lu­je k peč­li­vé­mu pou­ži­tí po­mů­cek (pásků, pro­va­zů, ci­hel, dek, pol­štá­řů, zá­va­ží, tyčí, žid­lí, lavic apod.), kterým pod­po­ru­je in­di­vi­du­ál­ní zpří­stup­ně­ní správ­něj­ší­ho, uvě­do­mě­lej­ší­ho, hlub­ší­ho nebo te­ra­peu­tic­ky za­cí­le­něj­ší­ho pro­ve­de­ní jed­not­liv­ých pozic.
 
Unikátní charakteristikou Iyengarského pří­stu­pu je také výuka sva­lo­vých akcí, jejichž správ­né po­cho­pe­ní vede k zvlád­nu­tí funkčně i este­tic­ky do­ko­na­lých pozic.

Učitelé

1.  Tomáš Szépe
 
Tomáš je vášnivým učitelem ásany a ne­zlom­ným za­stán­cem Iyengar­ské tech­ni­ky. Za­lo­žil YDP a roz­ví­jí její me­to­do­lo­gii.
 
Kvalifikace –
10 let kaž­do­den­ní ása­no­vé pra­xe, 8 let kaž­do­den­ní uči­tel­ské pra­xe, 10 let for­mál­ní­ho studia, z toho 4 roky pod ve­de­ním Davida Melo­niho (jedi­ný uči­tel na svě­tě, kte­ré­mu byl za 50 let exist­en­ce systému Iyengar jógy ofi­ci­ál­ně při­znán nej­vyš­ší stupeň kom­pe­ten­ce)

2.  Veronika Kleinová
 
Veronika se s oprav­do­vou ása­nou po­pr­vé set­ka­la pod To­má­šo­vým ve­de­ním a rych­le k ní naš­la sil­ný vztah. Její vře­lá osob­nost a ne­pře­hléd­nu­tel­ný ta­lent jsou vý­raz­ný­mi sou­část­mi my­so­re pro­gramu YDP, na je­hož roz­vo­ji se od jara 2024 ta­ké po­dí­lí.

Historie

Yoga Dipika Prague (dříve Patan­jali Yoga Praha a Iyengar Yoga Shala Pra­gue) byla za­lo­že­na na pod­zim roku 2015. Od svého vzni­ku pro­vo­zo­va­la lek­ce v mno­ha lo­ka­cích, pře­váž­ně však ve sta­ré tě­lo­cvič­ně na Ma­sa­ry­ko­vě nád­ra­ží.
 
Po­čí­na­je květ­nem 2023 se pře­stě­ho­va­la do útul­né­ho zá­ze­mí vel­ké­ho sá­lu Pra­co­viš­tě Po­hled na Le­to­hrad­ské 16, kde po celý rok bez pře­ru­šo­vá­ní po­sky­tu­je vý­u­ku v ran­ních i ve­čer­ních sku­pi­nách mysore prog­ramu a pří­le­ži­tost­ně také v kur­zech pro za­čá­teč­ní­ky.


Tomáš Szépe a Veronika Kleinová, YDP


Utthita trikonasana – studie, YDP kurz L2


Urdhva prasarita ekapadasana – studie, YDP kurz L3


Virabhadrasana III – studie, YDP kurz L3


Baddha konasana (sed) – adjustment, YDP kurz L2


Marichyasana VI – adjustment, YDP kurz L2


Urdhva dhanurasana – studie, YDP kurz L3


Baddha konasana v salamba sirsasaně II, YDP kurz L2