UČITELSKÝ VÝCVIK

Výcvik učitelů při mysore programu
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
 
Letohradská 16, Praha 7
Vyučuje Tomáš Szépe
 

Kvalifikace

Kaž­dý za­pá­le­ný člen my­so­re prog­ra­mu, kte­rý si vy­bu­do­val osob­ní pra­xi ales­poň na úro­vni os­no­vy "Zá­klad­ní pra­xe L3" a kte­rý už nad vší po­chyb­nost před­vedl, že do­ká­že jít pří­kla­dem – cvi­čit s úžas­nou pra­vi­del­nos­tí, za všech okol­nos­tí a bez ohle­du na pří­liv ne­sná­zí kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta i je­ho vel­ké zvra­ty –, mů­že To­má­še po­žá­dat, aby ho za­čal ško­lit ta­ké v ob­las­ti uči­tel­ských do­ved­nos­tí, te­dy po­kud To­máš tak­to vy­ni­ka­jí­cí­ho stu­den­ta s tou­to na­bíd­kou už ne­o­slo­vil dří­ve sám.

Forma výcviku

As­pi­rant na uči­te­le To­má­šo­vi asis­tu­je v lek­cích my­so­re prog­ra­mu při výu­ce stu­den­tů všech mo­ti­va­cí a po­kro­či­los­tí. Tím­to pří­mým, při­ro­ze­ným způ­so­bem – do­pl­ně­ným o pri­vát­ní kon­zul­ta­ce – po­stup­ně zí­ská­vá zna­los­ti a do­ved­nos­ti po­třeb­né k výu­ce kon­dič­ní i te­ra­peu­tické ása­ny.

Školné a osobní praxe

Za svůj vý­cvik ne­pla­tí as­pi­rant žád­né zvlášt­ní škol­né nad rá­mec člen­ství v my­so­re prog­ra­mu. To­to člen­ství nic­mé­ně nes­mí pře­ru­šo­vat.
 
Rov­něž ne­smí pře­ru­šo­vat svou ása­no­vou pra­xi. (To má těž­ší o fakt, že prak­ti­ko­vat pří­mo na lek­cích, jak mohl být dří­ve zvyk­lý, ne­má až ta­ko­vou mož­nost, pro­to­že no­vě se v nich po­dí­lí na vý­uce).

Délka výcviku

Uči­tel­ský vý­cvik ty­pic­ky pro­bí­há dva až tři ro­ky, přes­ně ale ne­ní je­ho dél­ka pře­dem nik­dy ur­če­na. Mů­že se vý­raz­ně li­šit v zá­vis­los­ti na iden­ti­tě, mo­ti­va­ci, pří­stu­pu a zdra­vot­ním sta­vu kon­krét­ní­ho as­pi­ran­ta.

Výsledky

Je­di­ným vý­stu­pem uči­tel­ské­ho vý­cvi­ku v YDP je vr­chol­ná kom­pe­ten­ce. To­máš nedr­ží člen­ství v žád­ných jó­go­vých spol­cích/insti­tu­cích. Ne­roz­dá­vá dip­lo­my, cer­ti­fi­ká­ty apod. a ani žád­ným ji­ným způ­so­bem ne­pod­po­ru­je stát­ní re­gu­la­ci, MLM prak­ti­ky nad­ná­rod­ních jó­go­vých sys­té­mů, kul­tu­ru jó­go­vých stu­dií nebo ši­ka­nu pod­ni­ka­te­lů oboro­vý­mi aso­ci­a­ce­mi. As­pi­rant od něj ne­zís­ká "pa­pír," ale fak­tic­ky se sta­ne jed­ním z nej­schop­něj­ších a nej­zku­še­něj­ších uči­te­lů ása­ny ve střed­ní Ev­ropě.