WORKSHOP 09/2024

Celodenní, skupinově vedené cvičení
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
Letohradská 16, Praha 7
(v blízkosti Strossmayerova náměstí)

Vyučuje Tomáš Szépe
 
Sobota 21. září 2024
09:00–10:00 pránájáma
10:00–12:30 ásana
16:30–19:00 ásana
6 hodin praxe ve 2 blocích, zápisné 2660 Kč
→  Přihlásit se
 

Zá­mě­rem pod­zim­ní­ho work­shopu je po­skyt­nout Vám mož­nost pro­žít den s To­má­šem a je­ho stu­den­ty – čle­ny my­so­re prog­ra­mu YDP –, za­cvi­čit si, za­do­vá­dět, pro­jít něk­te­ré ak­tu­ál­ně po­pu­lár­ní stu­die fun­da­men­tál­ních po­zic, pří­pad­ně poz­nat stu­die kla­sic­ké, a cel­ko­vě vy­chut­nat ra­dost z pre­ciz­ního pohy­bu.
 
Work­shop je pro Vás míněn, pokud rá­di jó­gu­je­te a chtěli byste pro svou ása­no­vou praxi na­čer­pat no­vou in­spi­ra­ci, pot­kat náš ko­lek­tiv ne­bo s ná­mi pros­tě jen po­trá­pit tělo.
 
Se svou po­kro­či­los­tí si ne­mu­sí­te lá­mat hla­vu. Pro smy­slu­pl­nou účast ne­ní nut­né, aby­ste by­li jak­ko­liv vý­raz­ně zdat­ní, pou­ze by­ste ne­mě­li být to­tál­ní­mi za­čá­teč­ní­ky. Mi­ni­mál­ní do­po­ru­če­ná do­ved­nost zahr­nu­je po­ho­do­vý úchop za pal­ce v Pa­dan­gust­ha­sa­ně (s pl­ně do­pnu­tý­mi no­ha­mi), dvou­mi­nu­to­vou vý­drž v Sir­sa­sa­ně (sta­čí u stě­ny) a dvou­mi­nu­to­vou vý­drž v Sar­van­ga­sa­ně (s li­bo­vol­ně po­dep­ře­ný­mi ra­me­ny).

OdkazyParyankasana – studie, YDP workshop 09/2023


Salamba sirsasana I, YDP workshop 12/2018