REFERENCE NA KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Markéta Ryšavá, květen 2024
 
"Kurz pro mě zna­me­nal vel­kou vý­zvu. Pro­ži­la jsem de­set trans­for­mač­ních tý­dnů – na­pros­to úžas­ných, ale zá­ro­veň pěk­ně ná­roč­ných. Na­u­čit se správ­ně prak­ti­ko­vat, pře­ko­ná­vat sva­lo­vou ná­ma­hu a udr­žo­vat oprav­do­vou pra­vi­del­nost ne­by­lo snad­né, nic­mé­ně mě­la jsem dost mo­ti­va­ce a ta­ky To­máš­ova ne­u­tu­cha­jí­cí pod­po­ra mi ne­vy­pad­nout z ryt­mu vý­raz­ně po­má­ha­la. Teď se cí­tím skvě­le, že jsem to zvlád­nu­la, a ve­se­le po­kra­ču­ju v my­so­re prog­ra­mu se su­per ban­dou lidí."

Lucia Jajcay, duben 2024
 
"Jed­not­li­vé ása­ny mi tu bo­li ko­neč­ne vy­svet­le­né sys­te­ma­tic­ky a s dô­ra­zom na de­tail, aký som na iných lek­ci­ách hľa­da­la már­ne. Kurz mi dal pev­né zá­kla­dy a po­cit po­kro­ku, vďa­ka kto­ré­mu mám mo­ti­vá­ciu na nich ďa­lej sta­vať."

Terezie Unzeitigová, duben 2024
 
"Do kurzu jsem se přihlásila se zá­mě­rem kul­ti­vo­vat ná­hod­ně pos­bí­ra­né zna­los­ti jó­gy a po­su­nout svou praxi dál. To se bo­ha­tě na­pl­ni­lo. Ba­vi­lo mě osvo­jo­vat si prin­ci­py i po­u­ží­vat sán­skr­to­vé náz­vy. Během kurzu jsem často ba­lan­co­va­la na hraně svých mož­nos­tí – ne­na­pa­dlo by mě, že v dru­hé lek­ci budu stát na hla­vě (ani by mě ne­na­pa­dlo, že vů­bec kdy budu stát na hla­vě). Uží­va­la jsem si cvi­če­ní ve dvo­ji­cích a prů­pra­vy ke ko­neč­ným ása­nám."

Sylva Neradová, duben 2024
 
"V mojí jógové praxi mi chyběla struk­tura. Nevě­dě­la jsem, kde začít, co má ná­sle­do­vat, na co se mám zaměřit a kde mám skončit. Za­čá­teč­nic­ký kurz u To­má­še mi pos­kyt­nul zá­klad­ní, prak­tic­kou kos­tru, se kte­rou jsem pak mo­hla bez­peč­ně roz­hý­bat kos­tru svou – bez ba­lastu a bez ku­dr­li­nek."

Jan Veselý, duben 2024
 
"Potřeba pro­ta­že­ní a uvol­ně­ní těla mě z YouTube pře­nes­la k Tomášovi na kurz pro za­čá­teč­ní­ky. S jeho dů­ra­zem na tech­ni­ku a pra­vi­del­nost to najednou dos­ta­lo smysl. Přes­věd­čil jsem se, že jóga není sport jen pro holky, ale že to je skvě­lá sou­část i ke kla­sic­ké po­si­lov­ně a dal­ším tré­nin­kům."

Tereza Johanidesová, leden 2024
 
"Začátečnický kurz u Tomáše mi dal pevné základy přesně v tom směru, kterým jsem se chtěla vydat. Krom toho, že jsem se naučila elementární ásany praktikovat precizně a správně s ohle­dem na své aktuální schopnosti, získala jsem i jasnou představu, jak moc chci svou jógovou praxi rozvíjet dál a co to vlastně obnáší."

Anna Bělohlávková, duben 2020
 
"Lekce byly skvělé, ke kaž­dé­mu in­di­vi­du­ál­ní pří­stup a po­moc tak, aby dě­lal asá­nu, jak má a jak mu umož­ňu­je je­ho tě­lo. Ta­ko­vý pří­stup jsem ni­kde jin­de neza­ži­la. Op­rav­du všem do­po­ru­ču­ji!"

Julie Štrohmajerová, říjen 2019
 
"Absolvovala jsem kurz pro začátečníky a musím říct, že už od první hodiny bylo jasné, že se s ostatními lekcemi jógy, na kterých jsem v Praze do té doby byla, nedá ani srovnávat. Nikde jinde jsem nezažila tak důsledný a pro­fe­si­o­nál­ní přístup."

Petra Fleischerová, červen 2019
 
"Za mňa zatiaľ najlepší druh jógy, aký som mala možnosť si zacvičiť. Vrelo doporučjem."

Linda Šefčíková, prosinec 2018
 
"Jógu jsem cvičila – nebo jsem si to myslela – dlouho. Po konci tohoto kurzu můžu říct, že jestli chcete oprav­du po­cho­pit a opravdu cítit, co a o čem může být jóga, a nejste z cukru nebo ne­ty­kav­ky, moc doporučuji! Tomáš je svéráz, ale taky první lektor, kterému opravdu záleží na tom, abych cvičila správně."

Uljana Černohorská, listopad 2018
 
"Věřím, že i díky pozdravům slunci, které mě tento kurz naučil pravidelně cvičit, se mi konečně podařilo to, o co jsme s manželem usilovali předchozí tři roky – stala jsem se maminkou."

Monika Lazarová, červenec 2018
 
"Jsem nadšená. Můžu jedině doporučit, jelikož už po 10 týdnech jsem na svém těle pozorovala viditelné zlepšení."

Candis Mary, červenec 2018
 
"Konečně jsem poznala jógu, která dává smyl. Těšila jsem se na každou hodinu."

Anna Třešňáková, duben 2018
 
"Po třech měsících lekcí a pra­vi­del­né­ho do­má­cí­ho cvi­če­ní se ne­sta­čím di­vit všem těm změ­nám, kte­ré u mě na­sta­ly. A vše­chny jsou ve­skr­ze po­zi­tiv­ní! Tomáši, jste super! :)  Tě­ším se na dal­ší lek­ce s Vámi."

Eva Juračková, duben 2018
 
"Zkusila jsem několik lekcí i mimo YDP a ni­kde jsem za­tím ne­za­ži­la ta­ko­vý dů­raz na pre­ciz­ní pro­ve­de­ní a vy­svět­le­ní."

Petra Hodysová, duben 2018
 
"Jóga úplně jiná, než jsem dosud zažila. Konečně mě v některých pozicích přestala bolet bedra, protože jsem je díky lektorovi začala dělat správně."

Sarah Lhotka, duben 2018
 
"I've vi­si­ted many yoga stu­di­os in Pra­gue and en­co­un­te­red many te­a­chers. This is the only school whe­re the te­a­cher re­al­ly push­es your li­mit to learn and wants you to be able to have your own prac­ti­ce in­de­pen­dent­ly."

Barbora Müllerová, leden 2018
 
"Je to tvrdá dřina, která vás zoce­lí fy­zic­ky i men­tál­ně. Ob­rov­ský vý­let z kom­fort­ní zóny, který se ovšem sakra vy­pla­tí. Pokud se od­ho­dlá­te cvi­čit kaž­dý den, vý­sled­ky na sebe ne­ne­cha­jí dlou­ho če­kat. Bu­de­te do­slo­va kaž­dý den cí­tít, jak jste sil­něj­ší a odol­něj­ší než den před­cho­zí. A to ne­jen na pod­lož­ce."

Petra Nováková, prosinec 2017
 
"Kurz, kte­rý Vám hod­ně dá, je na­pros­to od­liš­ný od růz­no­ro­dých kur­zů, kte­rých je teď jak hub po deš­ti. Přes­to­že je to ve­li­ce ná­roč­né na psy­chi­ku i fy­zic­ky, člo­věk se po­sou­vá dál – tedy ten, kdo to mys­lí sku­teč­ně váž­ně. Ne­ní to o od­by­tí si cvi­če­ní jed­nou týd­ně a roz­hod­ně ne o le­že­ní."

Karolína Šerá, červenec 2017
 
"Roz­hod­ně do­po­ru­ču­ji všem, komu ne­va­dí obě­to­vat tro­chu vlast­ní­ho po­ho­dlí a po­řád­ně za­ma­kat na jó­go­vé pra­xi. Nej­ví­ce oce­ňu­ji pro­fe­si­o­na­li­tu a osob­ní pří­stup, díky če­muž se jó­go­vé ása­ny na­u­čí­te op­rav­du pe­čli­vě. Za 3 mě­sí­ce cvi­če­ní jsem u se­be vi­dě­la ob­rov­ský po­sun op­ro­ti za­čát­ku, kte­rý pro mě byl do­ce­la ná­roč­ný. Čas­to se mi cvi­čit ne­chtě­lo, ale po kaž­dé ho­di­ně jsem se cí­ti­la dob­ře a měla jsem ra­dost, že jsem to zvlád­la."

Liudmila Popel, červen 2017
 
"Jsem začátečník. Je mi 45 let. Cítím se dobře, zhubnula jsem 6 kg za 3 měsíce. :)  Konečně jsem přestala jíst sladkosti..."

Brigita Foltýnová, duben 2017
 
"O začátečnickém kurzu nemůžu říct nic jiného než pozitiva. Za pár týdnů jsem získala sílu, o které jsem ani netušila, že můžu někdy mít."

Lea Dostálová, duben 2017
 
"Skvě­lý kurz pro zá­jem­ce o jógu ta­ko­vou, jaká je – una­vu­jí­cí, sou­čas­ně však při­ná­še­jí­cí ra­dost a os­vo­bo­ze­ní od bo­les­tí vše­ho dru­hu. Na­va­zu­jí­cí sy­la­bus, jis­to­ta ko­rekt­ní­ho pro­vá­dě­ní ásan, dů­raz­ný ale přá­tel­ský pří­stup To­má­še a ja­ko bo­nus spou­sta le­gra­ce na lek­cích."

Tashi Lhadron, duben 2017
 
"Jeden z nej­lep­ších kur­zů, kte­ré jsem kdy ab­sol­vo­va­la. Jde to až na dřeň – jak fy­zic­ky, tak psy­chic­ky. Má­te šan­ci na­u­čit se vše­ch­no po­řád­ně."

Lucie Sojková, duben 2017
 
"Nejlepší kurz jógy, který jsem v životě absolvovala. Dělala jsem 16 let gym­nas­ti­ku a józe jsem se rekreačně vě­no­va­la ve fitness centrech, ale až na tom­to kurzu jsem zjistila, že pozice, které jsem byla naučená dělat určitým způ­so­bem, jsem dělala celou dobu špatně."

Andrea Jošťík, duben 2017
 
"Boží joga. Konečně jsem jí i já podlehla a začala mi dávat větší smysl. Na ho­di­nách dokáže Tomáš z každého vy­táh­nout maxi­mum a navíc si člověk odnáší důvěru, že cvičí správně."

Kristýna Galejová, duben 2017
 
"Per­fekt­ní kurz pro vše­ch­ny, kte­ří se chtě­jí na­u­čit správ­né pro­vá­dě­ní jed­not­li­vých po­zic. Na hro­mad­ných lek­cích ve stu­di­ích jó­gy lek­tor mnoh­dy ne­má čas, aby kaž­dé­ho ú­čast­ní­ka lek­ce opra­vil. Zde na to čas je, na­víc se na­u­čí­te, jak se do po­zic dos­tat po­stup­ně, v prů­bě­hu ce­lé pra­xe. Ne vše­ch­no půj­de hned, ale za těch 12 týd­nů s pra­vi­del­ným do­má­cím cvi­če­ním za­zna­me­ná­te vel­ký po­krok."

Lenka Kalbáčová, prosinec 2016
 
"Do kurzu jsem se přihlásila s tím, že se chci naučit cvičit jógu především správ­ným způsobem a získat ty nejlepší zá­kla­dy pro další pokračování... A to tento kurz splňuje na jedničku! Byla jsem moc spokojená."

Kateřina Hrubešová, prosinec 2016
 
"Kurz pro začátečníky byl skvělý a na­pl­nil moje očekávání. Velmi jsem ocenila zís­ká­ní znalostí používání pomůcek v józe. Tomáš je přísný a klade důraz na discipínu. Motivuje vás, abyste se po­sou­va­li stále vpřed a občas vy­stou­pi­li i ze své komfortní zóny."

Dominika Vlčková, prosinec 2016
 
"Na tenhle kurz jsem narazila náhodou na facebooku a nemůžu si ho vy­na­chvá­lit! Přístup je naprosto profesionální a prvo­třídní! Do detailu se probírají jednotlivé asány, takže máte pocit, že vaše cvičení opravdu někam vede."

Zuzana Hauzírková, říjen 2016
 
"Po rocích cvičení jógy mi někdo pře­dá­vá techniku, díky které je cvičeni účinné."

Petra Cuřínová, srpen 2016
 
"Jeden z nejlepších kurzů, na které jsem se kdy přihlásila. Individuální přístup a po­rov­ná­ní v pozici je přesně to, co je u většiny z nás potřeba. Skvělý lektor a příjemné prostředí."

Iveta Šplíchalová, červenec 2016
 
"Kurz můžu jen doporučit. Vyhovoval mi osobní přístup a opravdová snaha naučit každého, jak správně danou pozici pro­vá­dět. Lekce na sebe navazují a mají systém."

Žaneta Sládková, červen 2016
 
"Skvělý kurz, který Vám ukáže, že pokud jste dělali doposud jógu, nedělali jste ji téměř jistě naplno a pořádně."

Zuzana Pirzkallová, červen 2016
 
"Tenhle kurz posune člověka v jeho pří­stu­pu k józe o krok dál. Díky němu jsem zjis­ti­la, že limity, které máme, jsou jen v naší hlavě."

Lucka Moudříková, červen 2016
 
"Úplně něco jiného než různé otevřené lekce jógy, kterých jsem se účastnila. Důraz na správné provedení pozic, využívání pomůcek, individuální přístup, profesionální lektor. Doporučuji kaž­dé­mu, kdo se chce naučit cvičit správně a postupně se zlepšovat."